06 - Tinatini Rostomashvili from Georgia

Tinatini Rostomashvili from Ilia State University, Tbilisi, Georgia.

EUROEAST bachelor exchange mobility at Politecnico di Torino, Italy.